top of page

Therapie op school
Logopedisten
Ergotherapeuten
Kinesisten
Orthopedagogen

Ontwerp_zonder_titel-removebg-preview.png
Baby spelen met bouwstenen

Why

Op onze school wordt er multidisciplinair en interdisciplinair gewerkt. Elke discipline is er op gericht om het ontwikkelen en het leren van het kind, het participeren in en aan onze maatschappij, zelfredzaamheid/zelfstandigheid van onze kinderen zo hoog mogelijk te krijgen.

De orthopedagogen zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen van het schoolteam in het cyclisch proces van handelingsplanmatig werken, denken mee na over het (ortho)didactisch handelen, geven mee vorm aan de visie van de school en stimuleren zij de samenwerking met het kind, ouders, externe diensten…

De kinesitherapeuten zijn vooral gericht op het stimuleren van de basismotoriek, inclusief activiteiten zoals stappen, fietsen en zwemmen. Zij introduceren ook zinvolle vrijetijdsbesteding en nieuwe bewegingsvormen. Leerlingen worden begeleid in het vergroten van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.

De logopedisten ondersteunen leerlingen met communicatiemoeilijkheden en - problemen, variërend van het uitlokken van taal, het komen tot een zekere vorm van communicatie, tot het begeleiden van leesprocessen.

De ergotherapeuten streven naar vergroting van zelfredzaamheid, met focus op het aanleren van vaardigheden, gebruik van hulpmiddelen en ontwikkeling van strategieën voor dagelijkse uitdagingen. Ook is er aandacht voor het begeleiden en ondersteunen van de rekenprocessen.

why (2).jpg

How

why.jpg

Handelingsplanmatig werken zorgt er voor dat het onderwijsaanbod afgestemd is op de noden en de behoeften van onze leerlingen. De leerling wordt binnen dit cyclisch proces centraal geplaatst vanuit de vraag ‘Wat heeft deze leerling (in deze groep) nodig om verder of opnieuw tot ontwikkeling te komen?’
Allereerst wordt er met alle betrokken partijen een holistische beeldvorming gecreëerd. Hieruit komen de individuele onderwijsbehoeften naar voor.

Op basis van de verkregen beeldvorming, waarbij ook ouders worden bevraagd, wordt er een multidisciplinair overleg vastgelegd waarbij er een aanbod op maat wordt voorgesteld, met de focus op een maximale leerwinst. Er wordt samen nagedacht over strategieën om vooropgestelde doelstellingen te kunnen bereiken. Regelmatige evaluatie en aanpassing van deze handelingsplanning zullen cruciaal zijn om flexibel in te spelen op veranderende behoeften en om ervoor te zorgen dat ons onderwijsaanbod blijft evolueren en verbeteren.

What

Bij alle disciplines wordt er zowel in groep als individueel gewerkt. Afhankelijk van eerdere bepaalde

strategieën kan er ook ondersteuning worden geboden in de klas, bijvoorbeeld tijdens de eetbegeleiding, kookactiviteiten of tijdens andere activiteiten zoals zwemlessen, yoga…

Therapeuten zoeken samen met de leerkrachten naar methodes en hulpmiddelen, zoals spraakcomputers, SMOG, leesprogramma’s… op maat van ieder kind. Op die manier komen wij maximaal tegemoet aan de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van ieder kind.

why (1).jpg
bottom of page